header top background shape
Setur Logo
444 28 22Yetkili AcentelerSetur Servis Turistik A.Ş.
Belge No: 728

Setur Etik İlkeler 

1. Temel Değerlerimiz

Setur olarak Kurucumuz Vehbi Koç’un hedef ve ilkelerini esas alır, görevlerimizi bu ilkeler ışığında yerine getiririz. Setur Etik İlkeleri’nin yanı sıra Koç Topluluğu Etik İlkeleri’ni benimseriz.Doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, güven ve saygı; karar ve eylemlerimizde bize rehberlik eden temel değerlerimizdir. Tüm Setur çalışanları ve yönetimi olarak, bu değerler çerçevesinde kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergileriz. 

2. Etik İlkelerimiz – Neden ve Kimin İçin?

Setur Etik İlkeleri; Setur yöneticileri, çalışanları ve İş Ortaklarımız’a (tedarikçi, acente, bayi, yüklenici, danışman, şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci vb.) yol gösterici olması amacıyla oluşturulmuştur. Tüm Setur çalışanlarının, faaliyet gösterdiğimiz veya bir iş ilişkisinde bulunduğumuz ülkelerin yasal düzenlemelerine olduğu kadar, Setur Etik İlkeleri’ne ve bu ilkelerin kaynağı olan Koç Topluluğu Etik İlkeleri’ne de uymaları gerekir. Setur aynı zamanda, kendi İş Ortaklarının, Setur Etik İlkeleri’ne ve bağlı politikalara, ilgili olduğu ölçüde uymaları için gerekli önlemleri alır. Setur Etik İlkeleri’ne uyum, bütün Setur çalışanlarının görevi olmakla birlikte, Setur üst yönetimi bu konunun lideridir. Etik İlkelerimiz Uyum Programının aşağıda belirtilen üç operasyonel temeline dayanır:

 • Önleme – Operasyonlarımızın olduğu tüm ülkelerde her seviyede dürüst çalışma kültürünü yerleştirmeyi ve yaymayı amaçlarız.
 • Tespit Etme – Çalışanlarımızı, uygunsuzlukları bildirmeleri ve değerlerimizin sesi olmaları için yüreklendiririz.
 • Tepki Verme – İhlalleri bildirir, usulüne uygun ve adil bir yaklaşımla soruşturur, gerek olması hâlinde ilgili yaptırımları uygular, kendi sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek için çalışırız.

Setur Etik İlkeleri veya politikalarında, Koç Topluluğu Etik İlkeleri’nde veya politikalarında açıkça yer almayan durumlarda, Etik İlkeler’imizin ruhuna uygun, temel etik değerlerle uyumlu hareket ederiz. Herhangi bir konuda şüpheye düşüldüğünde, Setur Hukuk ve Uyum Müşavirliği’ne danışırız.

3. İlke ve Politikalarımız

3.1 İnsan Haklarına Saygı

Setur olarak sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak, katma değer yaratan, en başarılı ve yetkin profesyonellerden oluşan ve herkesin parçası olmaktan gurur duyduğu ideal kurum olmayı hedefleriz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’ni benimser, Etik İlkeleri’miz ve ilgili politikalarımızın bu ilkelerle uyumlu olmasını hedefleriz. Tüm çalışanlarımıza eşit davranma ve adil olma konusunda gerekli özeni büyük bir titizlikle gösterir, aynı tutumu tüm paydaşlarımızdan da bekleriz.

 • İşe alımlarda cinsiyet, dil, din, ırk, renk, yaş, milliyet ve düşünce farklılığı ve malvarlığı farkı gözetmeksizin, tek ölçü olarak işe uygunluk vasıflarını ararız.
 • Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistemi ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendiririz.
 • Atama, terfi, rotasyon ve ödüllendirmelerde fırsat eşitliği sağlayarak çalışanlarımızın şirkete olan bağlılığını artırmayı hedefleriz.
 • İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu, şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden bir çalışma ortamı yaratırız.
 • Ayrımcılığın hiçbir türüne tolerans göstermeyiz.
 • Çalışanlarımıza temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlarız.
 • Çalışanlarımızın sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarına saygı duyarız.
 • Şiddet ve tacizin hiçbir türüne müsaade etmeyiz.
 • Çocuk işçiliğine, köleliğe, insan ticaretine ve zorla çalıştırmaya karşı tolerans göstermeyiz.
 • Şirket kaynaklarını sorumlu bir şekilde kullanırız.

3.2 Her Koşulda Hukuka Uyum

İş yaptığımız her ülkede, hukuka uygun hareket eder, mevzuatın belirsiz olduğu durumlarda Etik İlkeleri’mize uygun olarak ve gerekli hallerde yetkili mercilere danışarak hareket ederiz. Setur olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarını sürdürülebilir rekabet avantajı ve en iyi iş sonuçlarını elde edebilmek için önemli bir araç olarak görürüz. Bu kapsamda, fark yaratan yenilikleri ve güçlü markalarımızı iş yapılan pazarlarda korumak, sahip olduğumuz portföyden değer yaratmak, bu kapsamdaki iş birliklerine açık olmak ve üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygılı olmak bu alandaki temel prensiplerimizdir. Kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelere uygun davranır, gerekli önlemleri alırız. Bu kapsamda, Setur olarak, tabi olduğumuz yerel ve uluslararası mevzuata ve kişisel verilerin işlenmesinde belirlenen ilkelere her koşulda uygun hareket ederiz. Tüm ticari faaliyetlerimizi ve kayıtlarımızı yürürlükteki mevzuata uygun olarak eksiksiz ve açık bir şekilde kaydeder, üçüncü taraflarla yapılan anlaşmaların mevzuata, Etik İlkeleri’mize ve politikalarımıza uygun, açık ve anlaşılır olduğundan emin oluruz. Çalışanlarımıza gerekli eğitimleri veririz, ancak hangi durumlarda yöneticilerinden veya Hukuk ve Uyum Müşavirliği’nden destek alınması gerektiğini bilmelerini bekleriz. Hukuka uygun davranmamanın, yalnızca ilgili çalışan, departman veya Setur’u değil tüm Koç Topluluğu’nu etkileyeceğini biliriz. Yerel mevzuatın yanı sıra Setur’un sözleşmesel yükümlülükleri kapsamında uluslararası düzenlemelere uymaları gerekebileceğini biliriz. Bunlara uyumsuz hareketlerimizin idari para cezaları dâhil, pek çok yaptırımı olabileceği ve kişilerin de şahsen sorumlu tutulabileceğinin bilincinde hareket ederiz.

3.3 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Setur olarak, yaptığımız her işi ve verdiğimiz her kararı en yüksek etik standartlara uygun olarak gerçekleştiririz. Koç Holding A.Ş.’nin imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne uygun olarak, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli önlemleri kararlılıkla alırız. Etik İlkelerimiz ve ilgili politikalarımız doğrultusunda, yerli veya yabancı hükümet yetkililerine ve diğer üçüncü taraflara, kamu görevlisi olup olmadıklarına bakılmaksızın, gayrimeşru bir fayda elde etmek için bir çıkar sağlanması kesinlikle yasaktır. Bu yasak, Setur’un ticari faaliyetleriyle doğrudan veya dolaylı olarak alakalı, herhangi bir üçüncü tarafa, verecekleri kararları etkilemek amacıyla, değerli herhangi bir şey sağlamayı, teklif etmeyi, vaat etmeyi veya bu tip bir değeri söz konusu kişilerden kabul etmeyi de içermektedir.Tüm çalışanlarımız, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusundaki yerel ve ilgili uluslararası mevzuata ve ilgili Setur politikalarına uymakla yükümlü olup tüm İş Ortaklarımızdan da ilgili düzenlemelere uygun hareket etmelerini bekleriz.

Hediye ve Ağırlama

Setur içerisinde hediye ve ağırlama uygulamalarımız aşağıdaki kurallara uygun olmak zorundadır:

 • Mevzuata uyumlu olmalı.
 • Nezaket kuralları çerçevesinde olmalı.
 • Politika ve prosedürlerde yer verilen limitler dâhilinde, makul tutarlarda ve nadir bir uygulama olmalı.
 • Nakit ve benzeri nitelikte (örneğin kupon) olmamalı.
 • Defter ve kayıtlarımızda açık ve şeffaf olarak kayıt altına alınmalı.
 • Kabul edilen ticari uygulamalara uygun olarak yapılmalı. Herhangi bir iş ilişkimizdeki karar sürecini etkilemeyecek nitelikte olmalı.
 • Kamuoyunca bilinmesi durumunda Setur’un ve Topluluğun itibarına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.

3.4 Çıkar Çatışmalarının Engellenmesi

Setur çalışanları olarak rol ve sorumluluklarımıza göre vereceğimiz kararlarda, tarafsız olmamızı engelleyebilecek, kendimize veya yakınlarımıza menfaat sağlayabilecek veya bu izlenimi uyandırabilecek, kişisel çıkarlarımız ve iş ile ilgili bireysel çıkarlarımız ile Setur’un veya Setur’un İş Ortağı’nın çıkarlarının ve Setur’a karşı olan sorumluluklarımızın çatışabileceği veya çatışma izlenimi verebileceği herhangi bir durum içerisinde olmamaya özen gösteririz. Çıkar çatışması olarak değerlendirilebilecek bir durumun içinde olmamız hâlinde, konuyu vakit kaybetmeden yöneticilerimiz, ve/veya Setur Hukuk ve Uyum Müşavirliği ile paylaşarak bu durumun bize ve şirketimize verebileceği zararlardan kaçınırız. Çıkar çatışması durumlarının önüne geçebilmek için:

 • Unvanlarımızı veya yetkilerimizi kötüye kullanarak kendimiz veya yakınlarımız için menfaat elde etmekten kaçınırız.
 • İş dışındaki kişisel yatırımlarımızın Setur'daki mevcut görevlerimizi yerine getirmek için gerekli zaman ve dikkati ayırmamıza engel hâline gelmemesi ve çıkar çatışması yaratmaması için gereken özeni gösteririz.

İş Ortaklarımızın, Setur ile ilgili ticari faaliyetlerinde, birincil karar alma pozisyonundaki kişiler ile akrabalık veya başka bir yakınlığımızın olması durumunda, yöneticimiz ile Hukuk ve Uyum Müşavirliği’ni konuyla ilgili olarak bilgilendiririz.

3.5 Ekonomik Yaptırımlar ve İhracat Kontrollerine Uyum

Meşru olmayan yollardan elde edilen gelirlerin, meşru yollarla kazanılmış gibi gösterilmesi amacıyla finansal sisteme entegre edilmesi işlemi, suç gelirinin aklanması olarak adlandırılmaktadır. Setur olarak yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu olarak, suç gelirlerinin aklanması şeklinde görülebilecek her türlü ticari işlemden kaçınır, bu nedenle üçüncü taraflarla bir iş ilişkisine girmeden önce ilgili tarafı tanımak için gerekli durum değerlendirmesini yaparız. Setur olarak hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız veya hakkında olumsuz istihbarat bulunan, bu ve benzeri nedenlerle risk teşkil eden veya şüphe oluşturan üçüncü taraflar ile iş ilişkisine girmeyiz. Küresel faaliyet gösteren bir Topluluk olarak, ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrolleri ile ilgili düzenlemelere uyulması için etkili ve gerekli önlemleri alırız. Bu kapsamda, ambargo ve yaptırım listelerindeki kişilerle ticari ilişki kurmaz, doğrudan veya dolaylı temas kurma zorunluluğu varsa, temas kurulmadan önce mutlaka Hukuk ve Uyum Müşavirliği’nden onay alırız. Detaylı bilgi için lütfen Setur Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası’nı inceleyiniz. 

3.6 Gizlilik ve Bilgilerin Korunması

Şirketimize, Koç Topluluğu’na, çalışanlarımıza veya İş Ortaklarımıza ait kişisel, ticari, finansal, teknik, yasal ve/veya benzeri gizli bilgileri, kendimizin ya da üçüncü tarafların menfaati için kullanmanın ya da paylaşmanın yasak olduğunu bilir, rol ve sorumluluklarımız gereği vâkıf olduğumuz gizli bilgileri korumak için gerekli önlemleri alırız. Edindiğimiz bilgileri sadece görev tanımımız gereği yapmakla yükümlü olduğumuz işlerimiz için kullanırız. Ticari sır ve diğer gizli bilgilerin paylaşımında ilgili mevzuata ve sözleşmesel yükümlülüklerimize uygun davranırız. Edindiğimiz gizli bilgileri Setur’dan ayrılsak bile korur ve üçüncü kişiler ile paylaşmayız.

3.7 Bağış, Sponsorluk ve Toplumsal Yatırımlar

Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda toplumsal kalkınmaya destek olmak için bağış yapar ve ilkelerimize uygun etkinliklere sponsor oluruz. Bağış ve sponsorluk süreçlerini şeffaf bir şekilde yürütür, bu faaliyetlerin Setur’un ve Koç Topluluğu’nun değerleri veya ticari çıkarları ile çelişmemesine özen gösteririz. İnsan ve hayvan haklarının ihlali, tütün, alkol ve uyuşturucuyu teşvik edici, doğaya zarar verebilecek hiçbir etkinlik için bağışta bulunmaz veya sponsor olmayız. Cinsiyet, dil, din, ırk, renk, yaş, cinsiyet, milliyet ve düşünce farklılığı temelinde ayrımcılık yapan kuruluşlara bağış yapmaz veya faaliyetlerine sponsor olmayız.

Toplumsal Yatırımlar

Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyanın ihtiyacına yönelik uzun soluklu işbirlikleri geliştirerek çevresel ve sosyal konulara yatırım yaparız. Toplumsal yatırımlarımızın iş önceliklerine paralel olmasını, konunun uzmanı kurum veya kişilerle işbirlikleri kurularak hayata geçirilmesini önemseriz.

Siyasi Faaliyet

Siyasi partilere, politikacılara veya siyasi adaylara bağış yapmayız. Buna karşın, çalışanlarımızın yasal siyasi faaliyetlere gönüllü katılımlarına saygı gösterir, sınırlama yapmayız. Siyasi faaliyetler veya bu amaçla yapılacak kişisel bağışlar için Setur kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta vb.) kullanılamaz. Setur çalışma alanları dâhilinde siyasi amaçlarla gösteri, propaganda ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.

3.8. Rekabet Hukukuna Uyum

Setur olarak faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerde, itibarımıza yakışır bir şekilde yasal düzenlemeler ve şirket politikalarımız çerçevesinde hareket ederiz. Rekabet hukuku kurallarına aykırılık teşkil edecek hiçbir uygulama içerisinde yer almayız. Rekabet hukuku kapsamındaki temel ilkelerimiz şunlardır:

 • Rekabet hukuku ile ilgili düzenlemelere uyumlu olmak
 • Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacı taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşma ve davranışlarda bulunmamak
 • Rakiplere dair bilgileri sadece mevzuat ve içtihadın öngördüğü yöntemlerle elde etmek ve ilgili tüm dokümanlarda kaynak belirtmek suretiyle kullanmak
 • Faaliyette bulunduğumuz pazarlarda hâkim durumda olmamız halinde kötüye kullanma olarak değerlendirilebilecek davranışlardan kaçınmak
 • Setur’u temsilen katılım sağlanan dernek, meclis, oda, meslek birlikleri toplantıları ile konferans, fuar gibi rakipleri bir araya getiren diğer özel veya mesleki toplantı ve görüşmelerde yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek veya bu şekilde nitelenebilecek her türlü görüşme ve iletişimden kaçınmak
 • Setur içinde rekabet hukukuna aykırılık oluşturabilecek konuları aynı özen ve titizlikle ele almak

3.9. Sağlıklı ve Güvenli bir İş Ortamı Yaratmak

Setur olarak en büyük hedeflerimizden biri çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak, acentelerimiz, bayilerimiz gibi İş Ortakları’mızın da böyle bir iş ortamı oluşturmasını sağlamaktır. Bu amaçla her türlü önlemi alır, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitimler sağlayarak bu alandaki farkındalığı artırmaya çalışırız. Faaliyetlerimizi; çalışanlarımızı, yüklenicileri, bayilerimizi ve toplumu riske atmadan sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiririz. Bunu hayata geçirmek için emniyetli tasarıma sahip tesisler kullanırız, işinde yetkin insanlar ile çalışırız ve süreçlerimizde güvenliği ön plana alırız. Setur’da insan hayatı önceliklidir ve hiçbir iş güvenlik ve sağlık önlemleri alınmadan yapılacak derecede önemli olamaz. Çalışanlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve Setur politikaları’na uygun davranır ve güvenli olmayan çalışma koşullarını derhal iletişim kanallarımıza bildirir. Tüm Setur çalışanları, herhangi bir kazayı, yaralanmayı ya da sağlıksız durumu derhal bildirir. Acil durum senaryolarını tespit eder ve uygun hazırlıklar yapar; acil durum hâlinde yapılması gerekenleri bilir. Uyuşturucu niteliğe sahip maddeler ve alkol etkisinde işe gelmez.

3.10 Sosyal Medya Hesaplarının Kullanımı

Setur olarak özellikle son yıllarda dünyada ve ülkemizde güçlü büyüme trendine sahip sosyal medyada da, Setur ve Koç Topluluğu ilkelerimize ve marka değerlerimize uygun şekilde yer almaya devam ediyoruz. Kişisel sosyal medya hesaplarının herkesin özel alanları olduğunu biliyor ve paylaşım tercihlerine saygı duyuyoruz. Diğer yandan sosyal medyanın doğru kullanımından elde edilebilecek faydaların yanında, Setur’a ve Koç Topluluğu’na getirebileceği önemli itibar risklerinin de farkındayız. Bu nedenle, sosyal medyada paylaşım yaparken kurumsal konularda anlaşmazlık ve belirsizliklere yol açacak içerikler ile şirketlerin gizlilik kurallarını ihlal edecek bilgi ve fotoğraf paylaşımında bulunmaktan kaçınırız. Sosyal medya paylaşımlarımızda her zaman yasal düzenlemelere ve Koç Topluluğu ve Setur Etik İlkeleri ve ilişkili politikalara uygun hareket ettiğimizden emin oluruz.

3.11 Paydaşlarımızla İlişkilerde Dürüst ve Adil Davranılması

Paydaşlar, Setur faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleri Setur'u etkileyen tüm tarafları ifade etmekte olup paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde temel ilkelerimiz aşağıda belirtilmiştir:

 • Tedarikçi ve acente seçimlerimizde objektif kriterlerle karar veririz ve insan haklarına önem veren, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ilkelerini dikkate alan, yasal yükümlülüklerini yerine getiren taraflarla iş ilişkisi içerisinde olmaya özen gösteririz.
 • Paydaşlarımızla olan iletişim kanallarımızı açık tutar, onların şikâyet ve önerilerini her zaman dikkate alırız.
 • Paydaşlarımıza yaptığımız ziyaret ve denetimlerde gizlilik kurallarına her zaman riayet ederiz.
 • Tüm paydaşlarımızın ilgili kanun ve yönetmeliklere her zaman uymalarını bekleriz.
 • Kamuoyuna kişisel görüş bildirmekten kaçınır, kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğinde, sadece yetkili çalışanlar tarafından Setur adına açıklama yaparız.
 • Kamuoyuna ve medyaya her zaman dürüst ve güvenilir bilgi veririz. Basın açıklamalarında Setur ve Koç Topluluğu’nun etik değerleri ile çelişen ifadelerde bulunmayız.
 • Pay sahiplerinin yasalarla belirlenmiş hak ve çıkarlarını koruruz.
 • Onların sağladığı kaynakların karşılığı olarak değer yaratılması için azami gayreti gösterir, oluşan kârı yasalara ve mevzuata uygun şekilde pay sahiplerine dağıtır ya da yatırıma yönlendiririz.
 • Setur’un, Koç Topluluğu’nun kuruluşundan itibaren süregelen güven ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini sağlar, sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı hedef alarak, şirketlerimizin kaynaklarını, varlıklarını ve çalışma zamanını verimlilik bilinciyle yönetiriz.
Instagram Logo
Facebook Logo
Youtube Logo
Setur AppStore logo
Setur GooglePlay logo
Belirtilen fiyatlar T.C. ve K.K.T.C. vatandaşları için geçerli olup tesisler yabancı uyruklu misafirlerden fiyat farkı talep edebilmektedir. Yabancı uyruklu misafirlere uygulanacak fiyatları çağrı merkezimizden öğrenebilirsiniz.
Mentioned prices are valid for Turkish and Cyprus citizens only and different rates may apply for foreign guests. Please contact our call center for special fares for foreign nationals.
Sitemizde yer alan tesis özellikleri bilgilendirme amaçlıdır, hizmet ve kullanım saatleri dönemsel olarak Otel’ler tarafından değişitirilebilir.
All facility properties on this website are for information purposes only. Service conditions and operating hours might be changed by hotels seasonally.
Kıbrıs rezervasyonlarında otel konaklaması ile birlikte alınan uçak biletleri paket olarak geçerlidir. Otel konaklaması iptal edildiğinde uçak bileti tek başına kullanılmaz. Uçak bileti anlaşmalı sınıflardan
kesildiği için iptal iade yapılmaz.
Airplane tickets purchased with the hotel stay are valid as a package, for the reservations made in Cyprus. When the reservation is canceled, the flight ticket may not be used. Cancellation is non-refundable as the airplane ticket is deducted from the contracted classes.
Koç Holding LogoCopyright © 2022 Setur Servis Turistik A.Ş. Tüm hakları saklıdır. | Kullanım Koşulları
etbis
SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş
Belge No: 728
Türsab Logo
visa card logo