header top background shape
Setur Logo
444 28 22Yetkili AcentelerSetur Servis Turistik A.Ş.
Belge No: 728

SETUR SERVİS TURİSTİK ANONİM ŞİRKETİ

SETUR SEYAHAT ASİSTANI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusu


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Setur Servis Turistik Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Setur”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Hukuki Sebeple İşleneceği


Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Setur Seyahat Asistanı’nı (“Asistan”) kullanımınız kapsamında Şirket tarafından işlenebilecektir:


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Asistan üzerinden ilettiğiniz sorularınızın ve bilgi taleplerinizin alınması ve yanıtlanması,

Soru, talep, şikâyet ve önerilerinizin alınması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması,

Soru, talep, şikâyet ve önerilerinize yönelik talebiniz doğrultusunda tarafınızla iletişime geçilmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Asistan’ın sizlere hizmet sağlayabilmesine ilişkin süreçlerin ilgili iş birimleri tarafından yürütülmesi ve sizlere yapay zeka teknolojisi ile daha iyi destek sağlanması.


Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

Soru, talep, şikâyet ve önerilerinizin alınması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması.


Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak Asistan’ı kullanırken sağladığınız kişisel verileriniz, sizlere yapay zeka teknolojisi ile daha iyi destek sağlanması amacı ile altyapı teknoloji sağlayıcısı olan yurt dışında mukim OpenAI OpCo, LLC ile paylaşılacaktır (OpenAI’ın kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin bilgilere https://openai.com/policies/privacy-policy sitesinden ulaşabilirsiniz).


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda internet sitemiz ve Asistan kanalıyla ve Asistan kullanımınız kapsamında iletişime geçilmesi halinde e-posta ve telefon görüşmeleri aracılığıyla toplanmaktadır. 


İlgili Kişinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://kvkk.setur.com.tr/izin-iptal adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.